Algemene Voorwaarden

TopVloeronderhoud hecht veel waarde aan zijn klanten, daarom heeft TopVloeronderhoud
algemene voorwaarden opgesteld zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Indien u een
overeenkomst aangaat met TopVloeronderhoud dient u akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Aanbieder: TopVloeronderhoud -postadres Markt 16 , 4318AG Brouwershaven, Nederland.
Afnemer: Degene die met aanbieder een aanbieding, opdracht of onderhoudsovereenkomst sluit.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
2.1De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen aanbieder en afnemer,
wanneer aanbieder deze algemene voorwaarden bij of voor totstandkoming van de overeenkomst
aan de afnemer heeft overhandigd. Onder overhandigen wordt ook verstaan het meezenden van de
algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte of orderbevestiging, dit kan zowel
schriftelijk als bijlage per mail zijn.
2.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
productvoorschriften, of zich een situatie voordoet die niet geregeld is in de algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg en aanvullende werking plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van
deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn
bevestigd.

ARTIKEL 3. DOOR AANBIEDER UITGEBRACHTE OFFERTES EN ORDERS
3.1 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening en aanbieder behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Voordat een overeenkomst tot stand komt voert TopVloeronderhoud een vloerinspectie uit.
Daarop volgt het uitbrengen van een schriftelijke offerte.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw opdracht door aanbieder.
Aanbieder is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALINGEN
4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. (Werkzaamheden voor bedrijven worden prijzen
exclusief BTW berekent)
4.2 Bij het sluiten van een overeenkomst tot onderhoud aan uw vloer, dient 50% van het
transactiebedrag vooruit te worden betaald bij een opdracht van boven de tweeduizend euro
(€2000,-), het restant dient te worden betaald nadat werkzaamheden gereed zijn. Dit kan bij
oplevering van werkzaamheden door contante betaling, factuur per bank binnen 8 dagen.
Indien de Afnemer in gebreke blijft met de betaling van het verlangde voorschot, zijn wij gerechtigd
verdere uitvoering van leveringen, dan wel werkzaamheden op te schorten, onverminderd de
betalingsverplichting van de Aanbieder.
4.3 Prijzen zijn gebaseerd op een geheel ontruimd vertrek, grote moeilijk verplaatsbare stukken
kunnen in overleg door ons tegen meerprijs door TopVloeronderhoud worden verplaatst. Afnemer
dient hierover in overleg te treden met TopVloeronderhoud voor de aanvang van de
werkzaamheden. Indien Afnemer dit verzuimt zal TopVloeronderhoud haar werkzaamheden
opschorten totdat overlegd is en overeenstemming is bereikt.
4.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit
handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum
van 50% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 %(wettelijk) per maand
verschuldigd over het openstaande bedrag.

ARTIKEL 5. GARANTIE, KLEUR-EN STRUCTUURAFWIJKING
5.1 TopVloeronderhoud wijst erop dat hout en natuursteen een natuurproduct is, hetgeen in de
structuur en kleur tot uitdrukking komt.
5.2 Het verwerken van (kleur)afwerkproducten op houten vloeren is handwerk en wordt tevens
toegepast op een natuurproduct, waardoor er kleur en glansafwijkingen kunnen ontstaan.
Getoonde kleurstalen geven geen garantie op het eindresultaat van de te behandelen vloer,
kleurstalen geven enkel een benadering van het eindresultaat. Afhankelijk van de structuur van het
hout, wordt pigment opgenomen. Hierdoor kan het eindresultaat afwijken van de kleurstaal
aangezien dit hout niet van de te bewerken vloer komt. TopVloeronderhoud is in geen geval
verantwoordelijk voor dergelijke kleurverschillen
5.3 TopVloeronderhoud is gerechtigd een toeslag te berekenen bij bovenmatige slijtage, vervorming
of vernageling van de te bewerken vloer.
5.4 Topvloeronderhoud geeft op de door hem of van fabriekswege op de vloer aangebrachte lak of
vloerolie geen garantie tegen doorslijten
5.5 TopVloeronderhoud is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor veranderingen dan wel
schade welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaan, door de aanwezigheid van
een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of
bewegende delen, naadvorming en vervorming van delen.
5.6 Van de door Topvloeronderhoud gegeven garantie is uitgesloten alle schade die optreedt als
gevolg van onoordeelkundig gebruik van de vloer, een meer dan normale puntbelasting, zoals deze
onder meer door naaldhakken kan worden veroorzaakt, schade als gevolg van overmatig of bijtende
middelen.
5.7 De Afnemer is gehouden om binnen 3 weken nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken dat de geleverde vloer niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen,
daarvan mededeling aan ons te doen op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het
ontbrekende, dan wel herstel of vervanging van de geleverde niet bewerkte vloerdelen.

ARTIKEL 6. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
6.1 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd dient te
worden, droog, leeg en bezemschoon. Indien afnemer de plinten niet verwijderd zal de Aanbieder
langs de plint werken.
6.2 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de te bewerken ruimtes tot in ieder geval 20°C
verwarmd kunnen worden. Ook dient er een deugdelijke stroomvoorziening aanwezig te zijn in de te
bewerken ruimtes, van ten minste drie maal 16 ampère. Daarnaast dient er in de te bewerken
ruimtes voldoende stroompunten aanwezig te zijn
6.3 Kosten voor het benodigde stroomverbruik evenals de kosten voor noodzakelijke verwarming van
de ruimte, komen voor rekening van afnemer.
6.4 TopVloeronderhoud is op geen enkele wijze aansprakelijk voor veranderingen dan wel schade
welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn ontstaan, door de aanwezigheid van
een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of
bewegende delen en vervorming van delen (verborgen gebreken).
6.5 Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van TopVloeronderhoud wordt
betracht, kunnen kleine stofdeeltjes in de lak, wax coating of olie vastzetten. Dit kan niet leiden tot
aansprakelijkheid van TopVloeronderhoud
6.6 Producten worden enkel verwerkt onder de navolgende condities:
a. temperatuur van de ruimte tussen de 15 en 25 °c;
b. relatieve luchtvochtigheid tussen de 40% en 75%;
c. materiaal temperatuur tussen de 18 en 25 °c
d. er moet een goed resultaat behaald kunnen worden; hiervoor is onder meer
de staat van de te bewerken vloer c.q. ruimte van belang.
6.7 TopVloeronderhoud is bevoegd de planning te wijzigen tot voldaan wordt aan de vereiste
condities.
6.8 Indien Aanbieder bij komst van de locatie de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd
volgens bovenstaande zal de gemaakte tijd en reiskosten in rekening gebracht worden zie (artikel
9.2)

ARTIKEL 7. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
7.1 De aansprakelijkheid van TopVloeronderhoud is beperkt tot hetgeen door de
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van TopVloeronderhoud wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar
van TopVloeronderhoud niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringspolis ligt ter inzage bij TopVloeronderhoud. Desgevraagd
verschaft TopVloeronderhoud een kopie van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringspolis.
7.2 TopVloeronderhoud is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of
bedrijfsstagnatie.
7.3 Door TopVloeronderhoud wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard, indien
a.de verstrekte instructies met betrekking tot het aanbrengen /of afwerken van het vloer
bedekkendmateriaal niet juist zijn opgevolgd door afnemer.
b. er sprake is van oneffenheden c.q. kleine gebreken/krasjes , die zijn namelijk inherent aan het
natuurproduct en de handmatige verwerking en kunnen niet uitgesloten worden;
c. Afnemer een ongeschikt onderhoudsproduct heeft toegepast.
d. er sprake is van overmacht aan de zijde van TopVloeronderhoud
7.4 Beoordeling van het vloerbedekkingmateriaal dient door Afnemer vanaf stahoogte te gebeuren.
7.5 Afnemer vrijwaart TopVloeronderhoud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien TopVloeronderhoud uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, is de opdrachtgever gehouden TopVloeronderhoud zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden.

ARTIKEL 8. OVERMACHT
8.1 TopVloeronderhoud verstaat naast de wettelijke regeling eveneens ziekte en autopech onder
overmacht.
8.2 TopVloeronderhoud is verplicht Afnemer tijdig in te lichten in het geval van overmacht, waarbij
de reden van overmacht vermeld dient te worden.
8.3 Het gevolg van overmacht is dat Afnemer geen beroep kan doen op de omstandigheden die
voortvloeien uit een overmachtssituatie.
8.4 Indien Afnemer door overmacht zoals privéomstandigheden de afspraak niet door kan laten
gaan dient de Afnemer spoedig dit binnen 24 uur te melden om een nieuwe afspraak in te plannen.

ARTIKEL 9. ANNULERING/ AFSPRAAK
9.1.De opdrachtgever is tot zes weken voor de overeengekomen dag van levering gerechtigd de
overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende
omstandigheden (annuleren).
Binnen deze zes weken is de opdrachtgever in dat geval gehouden ons schadeloos te stellen door
betaling van 25% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor de door ons gemaakte kosten
en gederfde winst.
9.2 Wanneer blijkt dat Afnemer bij de gemaakte afspraak niet aanwezig is zonder dit te melden dan
is Topvloeronderhoud genoodzaakt de gemaakte kosten van € 38.50 excl. BTW per uur plus de
gemaakte reiskosten van € 0.25 excl. btw per kilometer in rekening te brengen.

ARTIKEL 10. VRAGEN & OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze
voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@topvloeronderhoud.nl. TopVloeronderhoud is
niet aansprakelijk voor typefouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht
voor om orders op basis van dit soort fouten niet te verwerken.

Bedrijfsnaam: TopVloeronderhoud Vestigingsadres: Markt 16 4318AG Brouwershaven. Nederland,
BTW: NL004213021B87 KvK: 86235788